174

دلیل کم نوشتنم 1. سکوتیست که بر دلم افتاده.. 2.توئیتر است که آنرا راه انداخته ام و حرفهای هر از گاهی ِ بی مزه ام را توی آن می ریزم.. و 3. شاید بهت ِ ورژن جدیدی که نسبت به همه چیز پیدا کرده ام ... یک جور ِ منگ ِ انی ام که دومی نداشته شاید تا بحال

تا دوباره که می نویسم

/ 0 نظر / 12 بازدید