16

امروز خودبخود ساعت 7:31 چشام باز شد! به فا sms دادم ببینم میاد با هم بریم همایش؟ به emiroo گفتم خوبی؟

صبحونه خوردم و لوبیل ِ اعلا _ با مو!! :-& _ درست کردم و بعد رفتم همایش جایزه پروین

آی*دا زنگ زد . وقتی همایش بودم. خداروشکر کردم که خونه نبودم

با بی آر تی اومدم خونه

/ 0 نظر / 3 بازدید