107

پفک می خوردم توی اتوبوس و به قاعده ی والدی ِ " جلو مردم خوراکی نخور ممکنه دلشون بخواد " یکی از انگشتانم را نشان می دادم.. پفک می خوردم توی اتوبوس و به قاعده ی والدی ِ " انگشتای کثیفتو نکن توی دهنت " یکی دیگر از انگشتانم را نشان می دادم و انگشتهای پفکی ام را می مکیدم .. پفک می خوردم توی اتوبوس ِ صورتی ِ خوشگل و همچنین حرص. حرص که چرا فقط یکی، فقط یکی توت از روی زمین برداشته بودم؟ چرا نمی شود چمباتمه بزنی جلوی دانشگاه و اون میلیونها توت را که امروز از همشه بیشتر روی زمین ریخته بود _ از اثر باد شدید _ را برداری و بخوری.. حرص هم کمی خوردم که چطور شد که منی که دیشب شیر شده بودم که اسم ِ همگروهی ِ ماتحت گشادم را ننویسم بالای برگه که دقیقا هیچ غلطی برای گزارش کار نکرده ؛  چه شد که آخر دادم خودش اسمش را بنویسد؟.. گاوی هستم 22 ساله از تهران و عزلت نشین. در اتوبوس دوم پفک می خوردم که تمرین ِ عصیان کنم، حالم داشت از مزه ی پفکه بهم می خورد و احساس می کردم تمام احشاء و اندامم شده کثافت ِ مخلوطی از پفک و معده. به گوشه ی چشم می دیدم زنی را که  از وجود ِ منحوسش انرژی ِ " دختره چه پفکی هم می خوره " رو احساس می کردم و این بود یکی از انگیزه های ادامه دادنم به پروسه ِ کثافت ِ پفک خوری در اوتوبوس.. ولش کردم و مابقی اش را فشردم توی کیفم و درش را بستم. دست ِ پفکی را سعی کردم با دستمال تمیز کنم و بعد سه پایه اش کردم برای کله ام. برای حجم ِ سنگین ِ سرم. برای ِ کله ی گنده ام. یه ور ِ لپم از اثر ِ این پایه شدن ِ دست برای سر، رفته بود بالا و یه چشمم "خط" شده بود.. اتوبوسها و ماشینها عبور می کردند و من سعی می کردم همچنان با حیات دست و پنجه نرم کنم. البته یک حیات ِ دیگر هم داریم که با آن دست و پنجه نرم نمی کنیم و بلکه خیلی هم خوبند ایشان. بله.... آسمان نیمه ابر و نیمه آبی ست و من امروز _ روز مادر_ گربه ی مادری را دیدم که در گاز گرفتن ِ بچه اش _ بمنظور ِ بردنش_ اصلا مهارت نداشت و بچه ی بدبخت کشیده میشد روی خاکها و سنگ مال میشد و بچه گربه ای که شدید الجگر بود ؛ یعنی که می خواستی "میو" گفتنهای ِ ریز ِ زیر اش را گاز بزنی توی هوا بسکه این نوزاد ِ گربه، نمکی و عشق بود... تنها چیزی که امروز به وجدم آورد این بچه گربه بود. افتخاراً اعلام میکنم که هنوز دست و پنجه نرم می کنم...

/ 1 نظر / 11 بازدید
حیات

ممنونم که با من دست و پنجه نرم نمیکنی[نیشخند] پفک خوبه ادامه بده خصوصا وقتی قراره لج یکسری آدم برنامه ریزی شده سبک مغز رو در بیاری[چشمک]