کشف الاسرار

امشب متوجه شدم که من همیشه سعی کرده ام به ذهنم حال بدهم. هیچ وقت نخواستم به خودم و دلم و فکرم سختی بدهم

شاید اگر چاشنی ِ زجر را مهان زندگی ام کنم، اوضاع مرتب شود

زجر ِ کندن ِ چیزی که دارد عضوی از وجودم می شود، از وجودم. و آن چیز مکس است

/ 1 نظر / 14 بازدید
الف و میم

زجر؟!! آخه چرا؟ زندگی کن دختر. بعدا حسرت امروزت رو می خوری ها.