روزمره ی آبانی

امروز نمایشگاه مطبوعات بودم....

...

پروپوزالم رو عوض کردم ؛ فردا دارم میرم پیش استاده تاییدش کنه؛ امیدوارم مثل همیشه خندان باشه و گیر نده... و البته گروه هنوز جا داشته باشه برای پروژه برداشتن با این استاد

/ 0 نظر / 13 بازدید